Ο Δρομοσ ειναι η συνυπαρξη

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα

Οι οδικοί άξονες και εν γένει οι υποδομές μεταφορών αποτελούν μία από τις απειλές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και σημαντική αιτία θνησιμότητας για πολλά είδη πανίδας μιας και η αύξησή τους διαταράσσει τα οικοσυστήματα προκαλώντας (μεταξύ άλλων) τον κατακερματισμό/κατάτμηση των ενδιαιτημάτων. Άλλες επιπτώσεις περιλαμβάνουν την παρεμπόδιση των μετακινήσεων των ζώων και της ροής γενετικού υλικού μεταξύ πληθυσμών. Τα τροχαία ατυχήματα με ζώα προκαλούν, επίσης, σημαντικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα και εγείρουν ζητήματα οδικής ασφάλειας…


Ένας από τους σημαντικότερους τομείς δράσης της «Καλλιστώ» αφορά στις προσπάθειες ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από τα μεγάλα τεχνικά έργα και ειδικά συγκοινωνιακούς άξονες στην άγρια ζωή καθώς και στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής προστασίας ως παράμετρος που πρέπει να συνυπολογίζεται στις προδιαγραφές κατά τον σχεδιασμό των οδικών αξόνων.

Ο «Δρόμος είναι η Συνύπαρξη» επιχειρεί να ενισχύσει τις προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το φαινόμενο της οδικής θνησιμότητας και την ενίσχυση των διαχειριστικών δράσεων για τη μείωση αυτής. Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε κατοίκους της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο έργο θα λειτουργήσει σε συνέργεια με τα έργα LIFE SAFE CROSSING και το έργο LIFE AMYBEAR και συμπληρωματικά σε αυτά, για την επίτευξη των στόχων τους. Θα βασιστεί στα επιστημονικά αποτελέσματα των δύο έργων και στις εφαρμογές τους για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί αρχικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Για την υλοποίηση του έργου «Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη» συνεργάζονται η Καλλιστώ με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο έργο συμμετέχει και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Αλτερθές» (ΑΛΤΕΡΘΕΣ).


Θεματικές ενότητες πληροφοριακού υλικού

Σκοπός της εφαρμογής είναι η ενημέρωση για τις επιπτώσεις των δρόμων και ειδικότερα την οδική θνησιμότητα της άγριας πανίδας, καθώς και η γνωριμία με τις δράσεις και τα έργα που στοχεύουν στην πρόληψη και τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου των δρόμων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Απώτερος σκοπός είναι να λύσει τυχόν απορίες για τους τρόπους και τα μέτρα παρέμβασης στους οδικούς άξονες. Οι θεματικές ενότητες αναφέρονται στις επιπτώσεις των οδικών αξόνων στη βιοποικιλότητα και εστιάζουν στην οδική θνησιμότητα της άγριας πανίδας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους τρόπους μείωσης των επιπτώσεων των οδικών αξόνων και τα τεχνικά εργαλεία που εφαρμόζονται για την προστασία των οδηγών και την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων με ζώα. Τέλος, παρουσιάζονται οδηγίες οδικής ασφάλειας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα

Το υλικό της εφαρμογής στηρίζεται σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των έργων LIFE SAFE CROSSING (LIFE17NAT/IT/464) και LIFE AmyBear (LIFE15 NAT/GR/001108) που υλοποιούνται στην περιοχή.

Η εφαρμογή είναι αποτέλεσμα μιας σειράς δράσεων της ΚΑΛΛΙΣΤΩ που ξεκίνησαν από το 2006 και παρακάτω παρουσιάζονται με τη χρονολογία ολοκλήρωσης τους.

 

2006
Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των λύκων (Στερεά Ελλάδα)
Ερευνητικό πρόγραμμα στην περιοχή της σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου – Δομοκού που ανετέθη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στη σύμπραξη μελετητών «ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ – Γιαννάτος Γερ. – Αργυροπούλου Δ. – ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ»
2008
Ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού βιοτόπων λόγω οδικών και συμπληρωματικών έργων
Το Σχέδιο Δράσης προσέφερε ένα σημαντικό εργαλείο για την υιοθέτηση προτύπων εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων κατά την κατασκευή οδικών αξόνων σε περιοχές όπου διαβιούν σημαντική είδη άγριας πανίδας, κυρίως θηλαστικών. Μελέτη στο πλαίσιο του Μέτρου «Τεχνική Βοήθεια» του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000 – 2006»
2009
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματα τους (Δ. Μακεδονία)
Η παρακολούθηση έλαβε χώρα κατά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Εγνατίας Οδού στο Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά.
2009
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά (Ήπειρος)
Το έργο πραγματοποιήθηκε κατά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου με στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ενδιαιτήματά από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού στην περιοχή από το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου έως την είσοδο της Σήραγγας Παναγιάς.
2009
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα και τη συνύπαρξη τους με τον άνθρωπο
Τα θέματα μεταξύ άλλων αναφέρονταν στα αντισταθμιστικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους βιοτόπους τους από την κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων. Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ, Μέτρο 5.2)
2010
Πρόγραμμα παρακολούθησης λύκου (Στερεά Ελλάδα)
Στην περιοχή κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Στερεάς Ελλάδας Ε65 – Νότιο Τμήμα. Το αποτέλεσμα του έργου ήταν η σύνταξη λεπτομερών κατασκευαστικών τεχνικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάτμησης των βιοτόπων του λύκου.
2010
Πρόγραμμα επικαιροποίησης τεχνικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάτμησης των βιοτόπων του λύκου (Στερεά Ελλάδα)
Στόχος ήταν η επικαιροποίηση και τροποποίηση των τεχνικών προτάσεων του 2006 στην Στερεά Ελλάδα, Ε65 – Νότιο τμήμα (Χ.Θ. 14 – 27). Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρία Dragados, το γραφείο περιβαλλοντικών μελετών Αργυρόπουλος και την Κοινοπραξία κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65.
2012
Πρόγραμμα παρακολούθησης λύκου και μεγάλων θηλαστικών (Στερεά Ελλάδα)
Το έργο πραγματοποιήθηκε κατά τη φάση κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου - Δομοκού. Στόχος η μελέτη επίδρασης του κατασκευαστικού σταδίου και βελτίωσης των τεχνικών μέτρων περιορισμού της κατάτμησης των βιοτόπων. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ και το γραφείο περιβαλλοντικών μελετών Αργυρόπουλος και συνεργάτες.
2015
LIFE ARCTOS/KASTORIA (2010-2015), βελτίωση προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Ν. Καστοριάς με έμφαση στο ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων με τις αρκούδες (Δ. Μακεδονία)
Εγκαταστάθηκε ειδική σήμανση (22 πινακίδες) και τεχνικά αποτρεπτικά μέτρα (ειδικοί ανακλαστήρες άγριας πανίδας) στον Κάθετο Άξονα 29 (ΚΑ29) της Εγνατίας Οδού («Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή») και στο παλιό εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, που βελτίωσαν την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, με την αξιοποίηση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας», τοποθετήθηκε ενισχυμένη υπερυψηλή περίφραξη ύψους 3 μ. και συνολικού μήκους 130 χλμ. στο τμήμα «Σιάτιστα – Κορομηλιά» του ΚΑ29 και άλλα τμήματα του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού.
Σε εξέλιξη
LIFE SAFE-CROSSING (LIFE17NAT/IT/464) για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν οι οδικοί άξονες σε ορισμένα είδη πανίδας (Δ. Μακεδονία)
Στόχος, η επίδειξη χρήσης καινοτόμων εργαλείων πρόληψης σύγκρουσης ζώων-οχημάτων και τη μείωση του κινδύνου συγκρούσεων οχημάτων με τα προστατευόμενα είδη-στόχους. Βελτίωση της συνδεσιμότητας και διευκόλυνσης των μετακινήσεων για τα προστατευόμενα είδη-στόχους και την αύξηση της προσοχής των οδηγών (https://life.safe-crossing.eu/?lang=6).
Σε εξέλιξη
LIFE AMYBEAR (LIFE15 NAT/GR/0001108) για τη μείωση αρνητικών επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή Αμυνταίου (Δ. Μακεδονία)
Στόχος, η υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στην περιοχή (http://lifeamybear.eu).

Μοιράσου την εμπειρία σου

Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

 
 
Τηλέφωνο: 2310 252530
 
Μητροπόλεως 123
 
54621, Θεσσαλονίκη
 
Ελλάδα
 
Contact Us
Maximum upload size: 33MB

Η συνεργασία μας